آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

یک تخته فرش ۱۲۰۰شانه نیاوران یک ماه خریداری شده کاملانومیباشدبه خاطرنیازمالی فورن به فروش میرسد