آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2580
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

گیج های فشار روغنی و خشک در رنجهای ۱۰۰۰ ، ۴۰۰ ، ۲۵۰ ، ۱۰۰ ، ۴۰، ۱۶ ، ۱۰ ، ۱