آگهی آرسی
آگهی آرسی
گرمایش عالی در زمستان رادیاتور قرنیزی

توضیحات آگهی

رادیاتور قرنیزی
سیستم گرمایشی مناسب مناطق شرجی ، خشک،سرد و…
عدم سیاهی دیوار
عدم اشغال فضا
میزان مصرف لوله در لوله کشی اولیه نصف