آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2631
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

نونو‌سالم‌برای‌جهاز‌۳ماه‌پیش‌خریداری‌شده .همراه‌کارتون‌و‌فاکتور‌خرید‌ ‌به‌دلیل‌نیاز‌مالی‌فروش‌فوری‌زیر‌قیمت‌فاکتور‌.