آگهی آرسی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2638
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

سالم‌سالم‌نو‌نو‌حدود۳ماه‌پیش‌برای‌جهاز‌خریداری‌شده‌همراه‌ کارتون‌وفاکتور‌.فروش‌به‌دلیل‌نیاز‌مالی‌زیر‌قیمت‌فاکتور