آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

موتور کاملا سالم بشرط بدونه زمین خوردگی همه سرویسا تازه انجام شده درحد صفر کم کارکرد