آگهی آرسی
آگهی آرسی

توضیحات آگهی

اين دستگاه جهت مشخص کردن لوله های فلزی تاسیسات واسکلت فلزی ساختمان و…هچنین یافتن فلزات در زیر خاک ودیوار استفاده میشود.همچنین جهت بازرسی موبایل وفلزات